ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

فخر سیستم فناوری خاوران

شرح

http://www.antus.ir

incursionprojects@outlook.com

   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

استارتاپ آنتوس ( مدیریت مراکز ورزشی و امور مربوطه)

مشخصات محصول :
فاز اول این محصول پیاده سازی نسخه ویندوزی و در مراحل بعدی پیاده سازی در گوشی های موبایلی می باشد که در فاز اول با باشگاه های بدنسازی شروع می کنیم و در فاز های بعدی به سایر رشته ها نیز خواهیم پرداخت.
درپیاده سازی فاز اول که ندیریت باشگاه های بدنسازی می باشد نسخه "بازو" از استارتاپ بازو را پی میگیریم که در آن به مدیریت کامل باشگاه های بدنسازی اعم از مدیریت اعضا و فروشگاه و حسابداری مالی و ... باشگاه می پردازیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران