ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تطبیق نظریه های توسعه اقتصادی با کشور عزیزمان ایران اسلامی

شرح

iirmway@gmail.com

   ایران
   البرز
   کرج

پیشرفت و پیشبرد اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

با بررسی محققانه و ژرف اندیشانه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، و کل محیط پیرامونی کشور عزیزمان ایران اسلامی نظریات توسعه ای اقتصاد را در ایران تعمیم، تطبیق ، گسترش و تثبیت نماییم

فایل
فایل
انصراف
همکاران