ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تی نت

شرح
   ایران
   مازندران
   ساری

شهرك مهندسي هوشمند ICT

نگرش بنیادی وتحول اندیشه ی نوگرایانه در سیستم های کامپیوتری با تحلیل هوش مصنوعی باعث تحولی نو، وآنلاین در پیدایش شهرهای فردا با سرعتی همانند نور ، ساختار سازمان ونگرش شهرسازی را متحول نموده است، منشور شهرسازی امروزی باآنالیز رایانه ی یک فرآیند همگن گرا را دریکپارچگی منابع شهرها به وجود آورده که در بستر اینترانت ، اکسترانت ، و اینترنت خلاصه شد وبرای رویدادها ورخدادهای آیتی نقش کارآیی و اثربخشی راایجاد می کنند.
الگوریتم فرهنگ شهرهوشمند با مدیریت "C++" وکارایی "دلفی نت" و اثربخشی "C#"یک چرخه مدیریتی هوشمند را در سازه شهرسازی امروزی به وجودآورد،کمیت وکیفیت با سیستم هوشمند یک قانون را تجزیه نموده وبرای کلیات سطوح شهرک مهندسی هوشمند(it) بصورت بخشنامه منتشر (همانند:مبحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان) ولازم الاجرا ساخته است،دیگر در عصر هوشمند روش های سنتی ومدیریت صنعتی جای نداشته وازچرخه سازمان و شهرهای نوین خارج شده وبستر آن بسته شده است، زیرا اینکه با شهرک مهندسی هوشمند هیچ تناسبی نداشته وبکارگیری این سیستم ها شهرهای خرد هوشمند ، وسازمان هوشمند را باچالش های فراوان و مخاطرات غیر قابل جبران مواجه خواهند نمود.
مدیریت الگوریتمی خانواده شهرسازی را با توابع ابتکاری متشکل از شبکه ، سخت افزار ، نرم افزاروپورتال با یک فرآیند اینترنت بسط شده وراهی به سوی فاگاراس گشوده ویک گره باز را طراحی نموده است،{فاگاراس نام یک شهر است}خطوط منتهی شده به این شهرهمانند گره باز بوده وبن بستی در آن عدم گنجانده شدندرا متغییر ساخت،فرهنگ الگوریتم یک هوش پشتیبان را با رزولوشن های هوش مصنوعی معیین برای سازه شهر هوشمند، را معماری نموده است.
براساس متحول شدن علوم رفتاری کاربردی امروزه شهرها از چرخه الکترونیک فراتر رفته و مبدل به شهرک مهندسی هوشمند(it) شده اند،برای یکپارچه سازی شهرها ، پیاده سازی وبازسازی آنها می بایست محیط درونی (داخلی) را منوط بر محیط بیرونی (خارجی)متشکل ساخت،اثرات تاثیر آن سیستم مکانیکی (فیزیکی) شهرها را متغییروبه یک سیستم نرم افزاری بر فرآیندهای هوشمند،انگیزش،قدرت،ارتباطات،ادراک فرهنگ،اهداف،روابط،حل مسئله ،حل مشکل وتعارض است،راهکارهای متجدد با نگرش کارآیی واثربخشی هوشمندگرا تحت تاثیر بهبود شهرها می تواند متاثر از بخشی ویا کل شهر اثرگذار باشند.
آمایش ،آرایش ،زیر ساخت وبستر سازی شهرک مهندسی هوشمند می بایست بصورت اثربخش عمل کند، نه اینکه ازآزمون خطاوارد شده ودرعملیات انجام پروژه ویا پس از دریافت پایان کار پروژه ، ما مراحل را مورد ارزیابی قرارداده وتست نمود تا اینکه نقص ها شناسایی و عیب یابی ورفع شوند.آیتم های مختلف در این کتاب دید پژوهشی ودانشجویی رابه گونه ی متغییر می کند که با عملکرد تحقیقاتی و مطالعه این مجموعه شما شهر خرد ،محیط،فرهنگ وحتی جهان خود راهوشمند سازید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران