ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نرسین

شرح

mostafasafavirad@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

خدمات الکترونیکی نگهداری و پرستاری کودک و سالمند در منزل

با توجه به نیاز جامعه در ارتباط به نگهداری از دوقشر سنی کم توان (کودکان و سالمندان) ، مشغله زیادی والدین در ارتباط با کودکان و فرزندان نسبت به والدین سالخورده ، عدم رضایت جامعه از خدمات موجود ، عدم رضایت شغلی پرستاران و در آخر حضور موسسات غیرمجاز فراوان ، این ایده میتواند گره گشای یکی از مشکلات جامعه باشد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران