ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هتلیچ

شرح

http://www.hoteleach.com

info@hoteleach.com

   ایران
   تهران
   تهران

استانداردسازی و آموزش نیروی انسانی در هتلداری

آموزش نوین هتلداری
استانداردسازی هتل ها از طریق آموزش پرسنلی و آموزش فرادانشگاهی دانشجویان به صورت عملی

فایل
فایل
انصراف
همکاران