ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه اجتماعی کسب و کار (کاسب)

شرح

http://Quantumsoft.ir

info@quantumsoft.ir

   ایران
   قم
   قم

ایجاد شیوه جدید ارتباط کسب و کار ها با مشتری ها

شبکه اجتماعی کسب و کار ها ، این شبکه اجتماعی برای این ایجاد شد که کسب کار ها بتوانند به روش جدید کسب کار خود را به کاربران معرفی کند و کاربران بتوانند به یک محصول یا کسب کار خاص به شیوه ی جدید تر و آسان تر دسترسی پیدا کنند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران