ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه مالی اجتماعی پل

شرح

http://www.pol24.ir

info@pol24.ir

   ایران
   تهران
   تهران

افزایش امنیت، مدیریت بهتر و ساده کردن تعاملات مالی فردی و گروهی

بدون داشتن اطلاعات بانکی دوستانتان به آنها پول انتقال دهید و یا از آنها پول درخواست کنید. گروه تشکیل دهید و پرداخت های گروهی را مدیریت کنید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران