ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ضایعاتی ها

شرح

http;//www.zayeatiha.com

manoochehr.121@gmail.com

   ایران
   اصفهان
   گلپایگان

کمک به بازیافت انواع ضایعات و زباله های کشور و جلوگیری از تخریب محیط زیست

هدف اصلی ما جلوگیری از تخریب محیط زیست و بازیافت انواع ضایعات و تسهیل جمع آوری ضایعات برای مراکز بازیافت می باشد. ما بر آنیم که بتوانیم در این راستا مفید بوده و بهترین ها را ارائه دهیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران