ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پین تا پین

شرح

http://www.pintapin.com

info@pintapin.com

   ایران
   تهران
   تهران

جامـع تریـن راهنمای گردشگری بـرای سفرهای داخلی و بین المللی

پیــن تــا پیــن ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ‎ی رزرواﺳﯿﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اواﯾﻞ ﭘﺎﯿﯾﺰ ســال 1394 بــه ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ‎ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﺘﻞ‎ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. تــا امــروز بیــش از %95 ﻫﺘﻞ‎ﻫﺎی اﯾﺮان را تحـت پوشــش خـود قـرار داده ﺗﺎ اراﺋﻪ‎ی ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻔﺮ برای مسافرین ایرانی و خارجی از طریق وب‎سایت فارسی و انگلیسی و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ شــود. پین تا پین در فازهای بعدی در نظر دارد خدماتی همچون فروش اینترنتـی بلیــت هواپیمــا، راهنماهـای سـفر رایـگان، رزرو هتل‎هـای خارجـی و برگــزاری تورهــای تخصصــی را نیز به خدمات خود اضافه نماید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران