ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

می بریم

شرح

http://mibarim.ir

support@mibarim.ir

   ایران
   تهران
   تهران

پیشنهاد افرادی که هم مسیر هستند به یکدیگر، با هدف اشتراک خودرو

بسیاری از افرادی که از خودروی تک سرنشین استفاده می کنند و روزانه در شهر تردد می کنند در صورت وجود افرادی که هم مسیر آن ها باشند، حاضرند این افراد را با خودروی خود به مقصد برسانند. راهکار "می بریم" با هدف ایجاد ارتباط بین این افراد و پیشنهاد آن ها به یکدیگر قصد دارد باعث کاهش خودروهای تک سرنشین و کاهش آلودگی و ترافیک شهرها شود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران