fa-IR
برای کسانیکه از سایت محصول ما را خرید کرده اند یک بار قالب حرفه ای نصب می شود

نصب قالب و افزونه های خریداری شده از سایت

برای کسانیکه از سایت محصول ما را خرید کرده اند یک بار قالب حرفه ای نصب می شود
توضیح
برای کسانیکه از سایت محصول ما را خرید کرده اند یک بار قالب های حرفه ای نصب و راه اندازی می شود.
توضیحات مالی
بار اول نصب را رایگان انجام می دهیم برای بار دوم هزینه به مقدار 30 تومان باید به حساب همان شخصی که به شما ایمیل می دهد ارسال کنید تا نصب را برای بار دوم انجام دهد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
اطلاعات ورود به هاست سایت را باید به پشتیبانی تحویل دهید یا ارسال کنید.