برای بهبود اپلیکیشن شما، کاربران متخصص از تمام ایران نظر میدهند!

نقد و بررسی اپلیکیشن | یافتن کاربر بتاتستر

برای بهبود اپلیکیشن شما، کاربران متخصص از تمام ایران نظر میدهند!
توضیح
اپلیکیشن شما پس از افزوده شدن به تسترز، توسط کاربران متخصص بررسی شده و نظرات این کاربران به شما برای رشد اپلیکیشن‌تان کمک خواهد کرد.
همچنین در صورت تمایل به ارائه نسخه بتا، میتوانید از کاربران بخواهید که قبل از انتشار نسخه نهایی اپلیکیشن شما، آن را بررسی کرده و پیشنهادات خودشان برای بهبود اپ را ارائه کنند.
توضیحات مالی
این خدمت در حال حاضر رایگان و فقط با ثبت نام در وب سایت ارائه می‌شود.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
اطلاعات اپلیکیشن