ارایه خدمات بر روی سوییچ بانکی و ایجاد باشگاه مشتریان

امکان تعریف و اجرای هر نوع سناریو بر روی شبکه پرداخت
توضیح
توضیحات مالی
به صورت مشارکت
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک مربوط به هویت متقاضی