fa-IR

رزرو سالن

سالن 90 نفری و مجهز به دستگاه‌های چندرسانه‌ای برای رویدادهای آموزشی و تخصصی می‌تواند در اختیار قرار گیرد. در صورت نیاز درخواست خود را ارسال کنید.
توضیح
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات