fa-IR
توضیح
اقدام به خرید خارجی کالاهای مورد نیاز بازرگانان و شرکت های تولیدی به نمیندگی از آنها و با استفاده از کارت بازرگانی شخصی یا کارت ایشان از بازراهای اروپا،ترکیه و چین
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات