مشاوره به شرکتهای نقطه صفر در خصوص استارت ابزارهای تبلیغات و برندینگ،

توضیح
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات