fa-IR
•	مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار•	مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار

• مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار

• مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار• مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار
توضیح
زمینه ارائه خدمات
• ارزیابی ایده‌های کسب‌وکار پیشنهادی با انجام مطالعات امکان سنجی
• طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی
• مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار
• تهیۀ برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
• امکان‌سنجی بکارگیری شیوه‌های تأمین مالی
• مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار
حیطه کاری گروه شهر آراز
• پروژه های شهرسازی
• طرح های و پروژه های گردشگری
• ایجاد و یا توسعه طرح های صنعتی
• ایجاد و یا توسعه فعالیت های خدماتی
• تجاری سازی دارایی های فکری
توضیحات مالی
توافقی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
ابعاد و کلیات طرح مورد نظر