•	مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار

• مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار

• مشاوره‌ در نحوه‌ تحقیق بازار و بازارسنجی ایده‌ها بوسیله مطالعات بازار
توضیح
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات