کمک به تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری

مطالعات امکان سنجی، طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
توضیح
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات