fa-IR
توضیح
نکاتی را که شما برای راه اندازی کسب وکارتان نیاز دارید براساس مدلهای موجود همچون Livnig Lab و مدل Lean به شما آموزش داده می شود و تا راه اندازی کامل کسب وکارتان در کنار شما خواهیم بود.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات