fa-IR
خدمات مشاوره ای و آموزش خصوصی و گروهی به مدیران و سرپرستان در زمینه مدیریت

آموزش و مشاوره تحلیل کسب و کار و استراتژی بر مبنای استانداردهای جهانی از قبیل BABOK کانادا

خدمات مشاوره ای و آموزش خصوصی و گروهی به مدیران و سرپرستان در زمینه مدیریت
توضیح
مشاوره و آموزش در زمینه:
تحلیل فرآیندهاي کسب و کار، رویه ها و ساختار سازمانی با استفاده از ابزار استاندارد
تحلیل مشتریان و ذینفعان بر اساس مدلسازی
شناسایی نیازهاي کسب و کار، رفع نیازها و تحلیل مشکلات موجود در کسب و کار
مسئولیت تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازي نیازهاي کسب و کار بر اساس مدلسازی
ارائه راه حلهاي مناسب در جهت پاسخگویی به نیازها بر اساس تکنیکهای استاندارد
طرح ابزارهای لازم برای دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده
ایفای نقش کلیدي به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار در سازمان
تحلیل مدیریت پروژه، مدیریت و تضمین کیفیت، توسعه و نوآوری سازمانی و تصمیم گیری در شرایط چند معیاره
تولید و توسعه مستندات لازم (مدیریت دانش سازمانی)
توضیحات مالی
نرخ تعرفه مصوب وزارت کار (30 درصد تخفیف ویژه اعضای مرکز توانمندسازی فاوا و معرفی شدگان آنها)
مدارک لازم برای ارائه خدمات
ارائه اطلاعات فرم اولیه ارزیابی موسسه، شرکت، سازمان