برگزاری دوره تکنیک‌های مذاکرات ایرانیزه شده

در این دوره تکنیک‌های مذاکرات فروش برای بازار ایران به شما ارائه می‌گردد.
توضیح
شما قادر خواهید بود تکنیک‌های موفق در مذاکرات فروش را بیاموزید و آنقدر تمرین کنید که تبدیل به عادات شما شود و به صورت مکرر در کسب و کار و زندگیتان استفاده کنید.
مدت دوره 8 ساعت.
محل برگزاری تجریش.
توضیحات مالی
در صورتی که تعداد متقاضیان به حد نساب برسد دوره برگزار خواهد شد. هزینه ثبت نام 49 هزار تومان.
مدارک لازم برای ارائه خدمات