fa-IR
توضیح
محتوا، یعنی درون مایه یک خدمت یا یک کالا که می تواند تبلور ارزش مورد انتظار یک مشتری باشد. بنابراین، تولید و ارایه یک محتوای مطلوب نقش بسزایی در موفقیت یک خدمت یا محصول در نزد مشتریان دارد.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات