fa-IR
توضیح
توسعه یک کسب و کار جدید در فضای متکثر و متحول امروز جهان به مهارت ها و دانسته هایی نیاز دارد که دست یابی به آن ها در میان حجم عظیم داده های بشری، نیاز به تخصص و تجربه دارد. درک فضای موجود در میان انقلاب چهارم صنعتی و این که چه مولفه ها و شاخص هایی موجبات موفقیت یک کسب و کار نو را فراهم خواهد آورد، موضوعی است که در مباحث مشاوره ای مورد نظر من قابل ارائه به دیگران می باشد.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات