fa-IR
توضیح
انجام خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی ، پیمانکاری ،تولیدی و صنعتی و فروشگاهها
استقرارنماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
تهیه و نصب نرم افزار حسابداری
اصلاح سیستم های حسابداری و بروز رسانی اسناد مالی
بازبینی و اصلاح کدینگ حسابداری از لحاظ چارچوب حرفه ای حسابداری
ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب شرکت
بررسی و کنترل اسناد حسابداری از لحاظ چارچوب حرفه ای حسابداری و تطبیق محتوای اسناد با قوانین مالیاتی و سایر قوانین
ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
محساسبات مربوط به بهای تمام شده پروژه ها
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
تهیه گزارشات مالی میان دوره ای و سالیانه
بستن حساب ها در پایان سال مالی
تنظیم صورت های مالی طبق ضوابط و استاندارده
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات