fa-IR
طی مراحل راه اندازی کسب و کار یکی پس از دیگری طبق برنامه استراتژیک
توضیح
برای ایجاد یک کسب وکار و توسعه ی پایدار آن، نیاز به BP و FS داریم و باید طبق برنامه پروژه ی ایجاد کسب وکار جدید مدیریت شود تا به بار بنشیند، سپس به عنوان یک واحد مستقل وارد بازار دیجیتالی و سنتی شویم
توضیحات مالی
آن بخش از BP که در طرح آورده میشود توضیحات کاملی خصوصا درباره‌ی تامین مالی طرح آورده می شود
مدارک لازم برای ارائه خدمات
BP - FS -