ارائه مشاوره مالي در زمينه ماليات و بيمه کارکنان، انجام امور حسابداري، راه اندازي سيستم مالي

ارائه مشاوره مالي

ارائه مشاوره مالي در زمينه ماليات و بيمه کارکنان، انجام امور حسابداري، راه اندازي سيستم مالي
توضیح
ارائه خدمات مشاوره‌ مالي براي شرکتهاي نوپا به شرح زير:

- مشاوره مالياتي
- ارائه مشاوره درزمينه بیمه کارکنان
- ارائه مشاوره جهت انجام امور حسابداری
- راه اندازي سيستم مالي
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- توضيح در خصوص وضعيت فعلي شرکت
- ارائه مستندات سيستم مالي در صورت موجود بودن براي بهره مندي از مشاوره در خصوص آن