مالکیت فکری، ثبت اختراع و تبادل فناوری

مشاوره ثبت اختراع و مالکیت فکری

مالکیت فکری، ثبت اختراع و تبادل فناوری
توضیح

بررسی قابلیت ثبت به عنوان اختراع عادی و تخصصی؛
تدوین اسناد و مدارک اختراع؛
انجام فرآیند اداری ثبت اظهارنامه تا دریافت نامه داوری؛
تشکیل پرونده در مرجع داوری، پیگیری پاسخ به داوری تا مرحله گواهی؛
مراجعات حضوری تشکیل پرونده و دریافت گواهی اختراع.

یکی از اولین اقدامات توسعه فناوری، بررسی سطح آمادگی فناوری با روش TRL است. سطح آمادگی فناوری معیاری است که برای ارزیابی بلوغ فناوری‌های در حال تکامل که در حال توسعه یا به‌کارگیری‌های اولیه است، استفاده می‌شود.
با بررسی این موضوع وضعیت فناوری، اقدامات مورد نیاز برای اصلاح و تکمیل مشخص می‌گردد و جدول زمان‌بندی ادامه کار مشخص می‌گردد.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک خاصی نیاز ندارد