سرمایه‌گذارها

border
سعید بریموندی
سرمایه گذار

سعید بریموندی

border
عباس محکمی
سرمایه گذار

عباس محکمی

border
آلما دولتخواه
سرمایه گذار
امور تغذیه

آلما دولتخواه

border
محمد جعفری
سرمایه گذار
بخش عمومی و خدمات

محمد جعفری

border
Vahid Sadri
سرمایه گذار
نرم‌افزار

Vahid Sadri

border
فرهاد علی نژاد
سرمایه گذار

فرهاد علی نژاد

border
جمال پارسا
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

جمال پارسا

border
عباس شاه حسینی
سرمایه گذار

عباس شاه حسینی

border
صادق پاسبان
سرمایه گذار
اینترنت

صادق پاسبان

border
غلامرضا خانی
سرمایه گذار

غلامرضا خانی

border
حسنا حبیبی
سرمایه گذار

حسنا حبیبی

border
مهدی خانجانی
سرمایه گذار
بازاریابی و روابط عمومی

مهدی خانجانی

border
شروین نقشه کش
سرمایه گذار
اینترنت

شروین نقشه کش

border
سید نصراله احمدزاده
سرمایه گذار

سید نصراله احمدزاده

border
محمد رضا سلطانی
سرمایه گذار

محمد رضا سلطانی

border
آرامش بار
سرمایه گذار
لیسانس

آرامش بار

border
ابراهیم گلشنی
سرمایه گذار

ابراهیم گلشنی

border
بهنام شهریاری
سرمایه گذار
خدمات مهندسی ـ عمومی

بهنام شهریاری

border
Mehdi Nassiri poor
سرمایه گذار

Mehdi Nassiri poor

border
بهروز  نوید
سرمایه گذار
گردش‌گری

بهروز نوید

border
جواد زمانی
سرمایه گذار
اینترنت

جواد زمانی

border
کوروش  بخشی
سرمایه گذار

کوروش بخشی

border
فرهاد کریمی
سرمایه گذار
اینترنت

فرهاد کریمی

border
محمد  ایمان‌پور
سرمایه گذار

محمد ایمان‌پور

border
حمیدرضا هوشمند
سرمایه گذار
پزشکی و دندانپزشکی

حمیدرضا هوشمند

border
سعید امانی
سرمایه گذار
نرم‌افزار

سعید امانی

border
محمدرضا دهقانی محمودابادی
سرمایه گذار
نرم‌افزار
مشاوره و مدیریت تجاری
خدمات مشتری
و ...
دکتری و بالاتر

محمدرضا دهقانی محمودابادی

border
Danny Mayor
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

Danny Mayor

border
محمد فرقانی
سرمایه گذار
تبلیغات، رسانه و روزنامه‌نگاری

محمد فرقانی

border
یاسر دایی کندی
سرمایه گذار
منابع انسانی

یاسر دایی کندی

border
داریوش پناهی
سرمایه گذار
فناوری اطلاعات و محاسبات

داریوش پناهی

border
محمد هاشم جعفری
سرمایه گذار

محمد هاشم جعفری