fa-IR
border
روزبه سرافراز

روزبه سرافراز

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   خوزستان
   اهواز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران