fa-IR
border
علیرضا کاظمی نیا

علیرضا کاظمی نیا

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   دانشگاه اصفهان، مرکز کارآفرینی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران