کارگاه مذاکره با سرمایه‌گذار خطر‌پذیر

کارگاه مذاکره با سرمایه‌گذار خطر‌پذیر

۲۱ تیر ۱۳۹۶
تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید فرشی مقدم - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارگاه مذاکره با سرمایه‌گذار خطر‌پذیر روز چهارشنبه ۲۱ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.