کارگاه چرا دانشگاه رفتن به درد می‌خورد؟!

کارگاه چرا دانشگاه رفتن به درد می‌خورد؟!

۳ تیر ۱۳۹۶
تهران - خیابان سهروردی جنوبی - ملایری پور غربی - شماره ۳۷ - ساختمان آریانا - طبقه سوم - کلاس شماره ۵
برگزار کننده
کارگاه چرا دانشگاه رفتن به درد می‌خورد؟!

بیست تا سی

کارگاه چرا دانشگاه رفتن به درد می‌خورد؟! شنبه ۳ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در تهران برگزار می‌شود.

 

در این نشست تلاش خواهد شد به این سؤال‌ها پرداخته شود:

«چرا دانشگاه [رفتن] مهم است؟»

«دانشگاه چه مزیت‌هایی برای ما دارد/ندارد؟»

«آیا همه راه‌ها به دانشگاه‌ ختم می‌شود؟»

«اگه دانشگاه نریم، پس چی‌کار کنیم؟»

و «چرا دانشگاه رفتن به درد می‌خورد؟»