fa-IR
رویداد نوآوری در محیط زیست شهری

رویداد نوآوری در محیط زیست شهری

۲ تا ۵ خرداد ۱۳۹۶
تهران - نمایشگاه بین‌المللی تهران

رویداد نوآوری در محیط زیست شهری روز سه‌شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا روز جمعه ۵ خرداد‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.