اینفوگرافیک: فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی زنان در ایران و خاورمیانه

شاخص فرصت‌های اقتصادی زنان (WEO) فراتر از نابرابری جنسیتی، به عوامل زیربنایی که بر دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، می‌پردازد. این عوامل عبارتند از: قوانین و مقررات، اقدامات، آداب‌ورسوم و نگرش‌هایی که به زنان اجازه مشارکت در بازار کار در شرایطی تقریبا برابر با مردان را می‌دهد. مقدار این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند و نمره بالاتر برای کشورها نشان‌دهنده مساعد بودن فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار برای زنان آن کشور است.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۸» است.

فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی زنان در ایران و خاورمیانه
فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی زنان در ایران و خاورمیانه