برگزاری کارگاه های خلاقیت و تکنیک های تفکر خلاق و کارگاه نوآوری نظام یافته (TRIZ)

کارگاه های خلاقیت و تکنیک های تفکر خلاق و کارگاه نوآوری نظام یافته در 8 و 15 اسفند 96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شد.

مهدی لعلی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مشاور کسب و کار و مدرس کارگاه های مذکور با بیان اینکه خلاقیت عبارتست از کاربرد قدرت تصور برای دیدن متفاوت پدیده ها از آنچه همه می بینند و نگاهی متفاوت به پدیده هایی که دیگر مردم نیز به آنها می نگرند  محورهای کارگاه خلاقیت و تکنیک های تفکر خلاق را ضرورت تفکرخلاق در عصر حاضر، تعریف تفکر خلاق و خلاقیت از دیدگاه های متفاوت و برخی از تکنیک های خلاقیت نام برد.

در ادامه لعلی با اعلام اینکه نوآوری نظام یافته، به معنی نظریه حل خلاقانه مسئله بوده و برمفهوم مسئله ابداعی اختراعی تاکید دارد و در تبیین آن مفهومی تحت عنوان "تناقض" مطرح است، محورهای کارگاه نوآوری نظام یافته (TRIZ) را به شرح ذیل بیان کرد: استراتژی،استراتژی تمایز، اهمیت نوآوری در کسب و کار، معرفی خلاقیت و نوآوری، معرفی نوآوری نظام یافته  به عنوان ساختاری برای نوآوری، معرفی پارامترهای نوآوری نظام یافته، نگاه نوآوری نظام یافته به مسئله،فرایند نوآوری نظام یافته، چهل اصل کلیدی نوآوری نظام یافته.