نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار پاییز ۹۶ اعلام شد
افت شاخص کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار پاییز ۹۶ اعلام شد

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۶ نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقب‌گرد مواجه شده و فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش معتقدند برایند مولفه‌های کسب‌وکار به سمت معکوس حرکت کرده است.

جدیدترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران که طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان مسئول پایش محیط کسب‌وکار است، نتایج پایش این شاخص در پاییز سال جاری را منتشر کرد.

این گزارش حکایت از کاهش کیفیت محیط کسب‌وکار برای دومین فصل متوالی دارد. فعالان اقتصادی که به‌عنوان مرجع مشارکت‌کننده در این پایش به مولفه‌های مربوط به فضای کسب‌وکار نمره می‌دهند،‌ وضعیت فضای کسب‌وکار در فصل پاییز را بدتر از فصل تابستان ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که ارزیابی آن‌ها از محیط کسب‌وکار در تابستان نیز نشان‌دهنده بدتر شدن فضا نسبت به بهار امسال بود.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز ۱۳۹۶، رقم شاخص ملی، ۵.۸۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵.۷۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است.


ترین‌های فضای کسب‌وکار

در پاییز ۱۳۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: ۱- بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و ۳- بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: ۱-محدودیت دسترسی به برق ۲- محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوییل و...) و ۳- محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در هر ۴ دوره قبلى پایش فضای کسب‌وکار از سوی اتاق ایران، دشوارى تأمین مالى از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابى شده بود اما در دوره پاییز ۱۳۹۶، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابى شده است. محدودیت‌ دسترسی به برق در هر ۵ دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابى شده است.

وضعیت استان‌ها در شاخص کسب‌وکار

 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۶، استان‌های کرمانشاه، خراسان شمالى و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های گیلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از ۱۰ درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ بوده است.


شرایط بخش‌های اقتصادی

براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۶، وضعیت محیط کسب‏‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های: ۱- آموزش ۲- ساختمان و ۳- استخراج معدن، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعالیت‌های: ۱- ادارى و خدمات پشتیبانى، ۲ - خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ۳ - سلامت انسان و مددکارى اجتماعى، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.


محیط مالی نامساعدترین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز ۱۳۹۶، عدد ۶.۰۳ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵.۹۲) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵.۹۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۵.۸۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۰۸ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۸ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۴.۳۹ و محیط مالی با عدد ۷.۹۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

متن کامل گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۶ را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.