fa-IR
قطع تلگرام عرضه کالای روستایی‌ها به بازار را متوقف کرده بود

قطع تلگرام عرضه کالای روستایی‌ها به بازار را متوقف کرده بود

سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در نشست وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها گفت: در زمان آقای واعظی ۲۸ هزار روستا به اینترنت متصل شد که جهش خوبی بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: در حالی که دو سوم مساحت کشور روستاها هستند عدالت آموزشی هیچ‌وقت نصیب روستاها نشده است. همان‌طور که‌ بچه روستایی کمتر به دانشگاه‌های دولتی ورود می‌کند.

به گفته سید ابوالفضل رضوی به دلیل آشنایی روستایی‌ها با اینترنت، دفاتر آی‌سی‌تی روستایی در حال تعطیلی و نیمه تعطیلی هستند که به بیکاران کشور اضافه خواهد کرد.

رضوی تاکید کرد: باید ‌پوشش موبایل تمامی جاده‌های روستایی الزامی شود زیرا اکنون اگر کسی در جاده کم ترددی بماند هیچ دسترسی ندارد.

او همچنین گفت: بازار مجازی روستاییان مورد نیاز است همچنان که وقتی تلگرام قطع شد روستایی‌ها می‌گفتند ارایه کالایشان به بازار متوقف شده است.

رضوی تاکید کرد: امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستاها در نظر گرفته شده که با افزایش نرخ ارز به ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و افزایش نرخ ارز برای ما خوب است اما کار اقتصاد کشور چه می‌شود را نمی‌دانم.