fa-IR
کمیته‌های تخصصی اینترنت اشیا تشکیل می‌شود
در مرکز ملی فضای مجازی

کمیته‌های تخصصی اینترنت اشیا تشکیل می‌شود

با آغاز فعالیت کارگروه راهبری اینترنت اشیا در کشور، مقرر شد کمیته‌های تخصصی اینترنت اشیا در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

در پی آغاز به کار و فعالیت کارگروه راهبری اینترنت اشیا، توسط مرکز ملی فضای مجازی و با مشارکت مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تقسیم کار ملی برای اجرای این پروژه شکل گرفت.

جلسات کارگروه اینترنت اشیا، در مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مرتبط تشکیل و در آن بر ایجاد وحدت رویه در موضوع اینترنت اشیا، ارایه یک تعریف و دیدگاه واحد برای اینترنت اشیا، ایجاد زیرساخت مناسب برای این فناوری و مسائل امنیتی و حریم خصوصی در این حوزه تاکید شده است.

همچنین در جلسات کارگروه، درباره استفاده از ظرفیت‌های حوزه اینترنت اشیا برای افزایش اشتغال و توسعه کسب‌وکار در کشور، بحث، بررسی و تبادل‌نظر صورت گرفت.

براین اساس مقرر شد کمیته‌های تخصصی اینترنت اشیا در موضوعات مختلف و با مشارکت نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط در مرکز ملی فضای شکل گیرد تا ابعاد تخصصی و فنی مرتبط با اینترنت اشیا را در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، صنایع و کاربردها، حاکمیت (امنیت، حقوق و مقررات) و سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله را جهت اتخاذ تصمیمات نهایی، در اختیار کارگروه بگذارد.

کارگروه راهبری اینترنت اشیا با هدف تدوین سند راهبردی و نقشه راه اینترنت اشیا، راهبری طرح‌های کلان ملی در این حوزه، شناسایی نقاط قوت و تهدید توسعه اینترنت اشیا در کشور، بررسی و تقسیم کار ملی با شناسایی کلیه ذی‌نفعان و بازیگران بخش حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و عمومی و شناسایی و انتخاب طرح‌های پایلوت ملی در حوزه اینترنت اشیا تشکیل شده است.