fa-IR
گزارش تصویری همایش جهانی‌شو

گزارش تصویری همایش جهانی‌شو


ضور شرکت کنندگان در رویداد جهانی شو -تالار 700 نفری دکتر شهید چمران دانشگاه تهران - 23 آذر 94حضور شرکت کنندگان در رویداد جهانی شو -تالار ۷۰۰ نفری دکتر شهید چمران دانشگاه تهران 


 سخرانی داتو دکتر غزالی کارآفرینی بین المللی از کشور مالزی در رویداد جهانی شو - 23 آذر 94سخرانی داتو دکتر غزالی کارآفرینی بین المللی از کشور مالزی در رویداد جهانی شو 


پنل مصاحبه با مدیران استارتاپ های بامیلو، زودفود، اسنپ و پین تا پین در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران با حضور دکتر علی فرجادیان- 23 آذر 94پنل مصاحبه با مدیران استارتاپ های بامیلو، زودفود، اسنپ و پین تا پین در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران با حضور دکتر علی فرجادیان


پنل مصاحبه با مدیران استارتاپ های بامیلو، زودفود، اسنپ و پین تا پین در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران با حضور دکتر علی فرجادیان- 23 آذر 94پنل مصاحبه با مدیران استارتاپ های بامیلو، زودفود، اسنپ و پین تا پین در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران با حضور دکتر علی فرجادیان


شبکه سازی بین شرکت کنندگان حین پذیرایی محصولات کاله در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران -23 آذر 94شبکه سازی بین شرکت کنندگان حین پذیرایی محصولات کاله در رویداد جهانی شو دانشگاه تهران


عکس دسته جمعی حضار در رویداد جهانی شو -23 آذر 94عکس دسته جمعی حضار در رویداد جهانی شو