خرید تجهیزات آزمایشگاهی فناوری اطلاعات تامین مالی می‌شود
با اعلام فراخوان

خرید تجهیزات آزمایشگاهی فناوری اطلاعات تامین مالی می‌شود

فراخوان استفاده از تامین مالی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی اعلام شد.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، طی فراخوانی، با رویکرد فراهم شدن منابع مالی خارجی برای تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی، حمایت خود را اعلام کرده است.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با رویکرد بسترسازی در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی بر آن شد تا با دادن وام از منابع خارجی فعالان این حوزه را برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی کمک می‌کنند.

بر اساس این گزارش در این فراخوان دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط می‌توانند درخواست خود را برای استفاده از فاینانس مذکور حداکثر تا ۱۸ آبان ماه جاری به ستاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی ارسال کنند.