fa-IR

اینفوگرافیک: شاخص فاصله جنسیتی ایران در سال ۲۰۱۶

شاخص فاصله جنسیتی عددی بین ۰ و ۱ است که تفاوت‌های میان زنان و مردان را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند، نزدیک شدن عدد نهایی به صفر نشان‌دهنده نابرابری مطلق و نزدیک شدن آن به ۱ به برابری مطلق اشاره دارد. این نمودار، شاخص فاصله جنسیتی را در ایران نشان‌ می‌دهد که توسط انجمن جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ اندازه‌گیری شده است. ایران در بین ۱۴۴ کشور موردمطالعه با میانگین شاخص فاصله جنسیتی ۵۸۷/. در رتبه ۱۳۹ قرارگرفته است.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۸» است.

شاخص فاصله جنسیتی ایران در سال ۲۰۱۶
شاخص فاصله جنسیتی ایران در سال ۲۰۱۶