fa-IR

اینفوگرافیک: عمر استارت‌آپ‌ها در گذر زمان برمبنای حجم تعامل با مشتریان

در بررسی ۳۲۰۰ استارت‌آپ توسط شرکت StartUp Genome در مورد علت شکست استارت‌آپ‌‌‌ها، پدیده‌ای تحت عنوان گسترش پیش از موقع (Premature Scaling) معرفی‌شده است. بر طبق این گزارش، استارت‌آپ به‌عنوان یک موجودیت در حال رشد، به همراه پنج بعد وابسته تعریف‌شده است؛ این ابعاد شامل مشتری، محصول، تیم، مدل کسب‌‌وکار و مسائل مالی است. گسترش پیش از موقع دراثر تمرکز استارت‌آپ بر یک بعد بیش از سایر ابعاد ذکرشده بالا اتفاق خواهد افتاد که باعث ایجاد ناهماهنگی‌ در رشد استارت‌آپ می‌شود.
در یک استارت‌آپ پایدار بُعد مشتری به‌عنوان شاخص اصلی در پیشرفت کسب‌‌وکار، لازم است هماهنگ با دیگر ابعاد باشد. این بدان معنی است که پیشرفت در هریک از ابعاد باید به‌طور مساوی انجام شود. در مقابل در استارت‌آپ ناپایدار یک یا بیشتر از این ابعاد جلوتر یا عقب‌‌تر از جنبه مشتری خواهند بود. پدیده گسترش پیش از ‌موقع، نوع غالب در ناپایداری استارت‌آپ‌ها است.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۷» است.

عمر استارت‌آپ‌ها در گذر زمان برمبنای حجم تعامل با مشتریان
عمر استارت‌آپ‌ها در گذر زمان برمبنای حجم تعامل با مشتریان