fa-IR

اینفوگرافیک: عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران

کارآفرینی فرهنگ فرآیندی است که با یک ایده فرهنگی آغاز و به یک کسب‌وکار فرهنگی منتهی می‌شود برای ایجاد زمینه و هدایت این نوع کسب‌وکارها به سمت موفقیت باید شرایطی مطلوب را در زمینه‌های فرهنگی، محیط و بازار ایجاد کرد . در این اینفوگرافیک عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در کشورمان بیان شده است.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۶» است.

عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران
عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران