اینفوگرافیک: عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران

کارآفرینی فرهنگ فرآیندی است که با یک ایده فرهنگی آغاز و به یک کسب‌وکار فرهنگی منتهی می‌شود برای ایجاد زمینه و هدایت این نوع کسب‌وکارها به سمت موفقیت باید شرایطی مطلوب را در زمینه‌های فرهنگی، محیط و بازار ایجاد کرد . در این اینفوگرافیک عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در کشورمان بیان شده است

عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران
عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی فرهنگی در ایران