fa-IR

اینفوگرافیک: اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان

کارآفرینی پدیده‌ای فرابخشی و چندوجهی است به‌نحوی‌که از یک سو متاثر از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از سوی دیگر بر این ابعاد تاثیرگذار است. از این‌رو توسعه کارآفرینی درگرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه‌های متعددی است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می‌کند.

اکوسیستم کارآفرینی به افراد، سازمان‌ها و نهادهایی اشاره دارد که محرک یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرین شدن بوده و یا بر احتمال موفقیت او در صورت راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه موثرند. در تصویر زیر اکوسیستم کارآفرینی ایران را در مقایسه با اکوسیستم کارآفرینی ۴ کشور دیگر نشان می‌دهد.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۲» است.

اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان
اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان