اینفوگرافیک: اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان

کارآفرینی پدیده‌ای فرابخشی و چندوجهی است به‌نحوی‌که از یک سو متاثر از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از سوی دیگر بر این ابعاد تاثیرگذار است. از این‌رو توسعه کارآفرینی درگرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه‌های متعددی است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می‌کند.

اکوسیستم کارآفرینی به افراد، سازمان‌ها و نهادهایی اشاره دارد که محرک یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرین شدن بوده و یا بر احتمال موفقیت او در صورت راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه موثرند. در تصویر زیر اکوسیستم کارآفرینی ایران را در مقایسه با اکوسیستم کارآفرینی ۴ کشور دیگر نشان می‌دهد.

اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان
اکوسیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های جهان