fa-IR
درس‌هایی از زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کره جنوبی
چشم‌انداز جهانی کارآفرینی چشم بادامی‌ها

درس‌هایی از زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کره جنوبی

کره اقدامات گستردهای را برای حمایت از کسبوکارهای نوپا طراحی کرده است و در برنامه چشمانداز این کشور، اجرای یک هاب بزرگ کارآفرینی طی ۳ تا ۵ سال آینده نیز پیشبینی شده است. کره تصمیم دارد به بزرگترین محل برای رشد و توسعه کسبوکارهای نوپا در آسیا تبدیل شود و با جذب کارآفرینان جوان از سراسر جهان، نقش موثرتری در اقتصاد بینالمللی ایفا کند. این طرح جاهطلبانه اگر چه در دیگر کشورها از جمله همسایه جنوبی ما، امارات متحده عربی نیز طراحی شده است اما آنچه باعث تضمین موفقیت کرهجنوبی میشود ظرفیتهای عظیم نوآورانهای است که در طول سالها تمرکز بر اقتصاد دانشمحور بدست آمده است و میتوان نتایج آن را در صنایع الکترونیک، خودرو، کشتیسازی، ساختمان و دارو مشاهده کرد.


حضور همه جانبه دولت
سیلیکونولی در آمریکا با چند دهه تجربه و استفاده از زیستبوم فناوری آنکشور به یک محیط طبیعی و مساعد برای کارآفرینان فناوری محور تبدیل شده است.با این حال بسیاری از نقاط دنیا و همچنین سایر شهرهای آمریکا غیر از دره سیلیکون، نیاز به پشتیبانی دولت برای ایجاد یک زیستبوم مطلوب و مساعد برای ترویج کارآفرینی دارند. در حال حاضر هیچ کشوری در دنیا به اندازه کرهجنوبی از استارتآپها حمایت نمیکنند. آنها تا سال ۲۰۱۷ مبلغی معادل ۳.۷ میلیارد دلار در قالب کمکهای مالی و طرحهای دیگر هزینه خواهند کرد۱.

شتاب حرکت زیستبوم
زیستبوم کسبوکارهای نوپا در کرهجنوبی بسیار جوان است اما با شتاببالایی حرکت میکند به همین دلیل میتوانید برترین شتابدهندههای جوان این کشور مانند اسپارکلبز۲ (SparkLabs)، کیاستارتآپ۳(KSTARTUP) یا افتی اکسلریتور۴(FT Accelerator) را با Y Combinator۵ مقایسه کنیدد که از سال ۲۰۰۵ مشغول به فعالیت است.سرمایهگذاران نهادی مانند کیکیوب۶ (Kcube)، بنانجلس۷ (BonAngels) و سافتبانککره (SoftBank Korea) در کنار جوامعی که بطور متمرکز در بحث استارتآپها فعالیت میکنند مانند دی.کمپ  (D.CAMP) از زیرمجموعههای بانک بنیاد کارآفرینان جوان کره در تعالی این زیستبوم تاثیر قابلتوجهی دارند. از سوی دیگر فقط سرمایهگذاران داخلی در این فعالیتها دخیل نیستند و سرمایهگذارانی از سیلیکونولی مانند سرمایهگذاری آلتوس۸(Altos) و سرمایهگذاری بلوران۹(BlueRun) نیز توجه ویژهای به زیستبوم کسبوکارهای نوپا در کرهجنوبی دارند.


فرهنگ کار و زندگی
برنامهنویسان حرفهای و دانشجویان پس از فارغالتحصیلی علاقه دارند در شرکتهای بزرگ چندملیتی۱۰ مانند سامسونگ، هیوندای و الجی فعالیت کنند. آنها به شدت ریسکگریز هستند و این موضوع نیز با فرهنگ کره ارتباط دارد که میگوید سطح آموزش و محل کار نشاندهنده شخصیت و موقعیت شما است. این فرهنگ بر سلسلهمراتب زندگی و کار تاکید دارد و طی سالهای اخیر در حال تغییر است.

تقویت نقدینگی زیستبوم

طی سالهای اخیر شرکتهایی مانند ناور (Naver) و دام کاکایو (Daum Kakao) که با مبلغ ۳ میلیارد دلار تجمیع شدند و شرکت اسکی تلکام (SK Telecom) شروع به خرید کمپانیهای جوان در مراحل اولیه رشد کردهاند. این موضوع باعث افزایش نقدینگی سرمایهگذاران و تشویق کارآفرینان با سابقه به زیستبوم برای سرمایهگذاری و مربیگری شده است. به عنوان مثال کیکیوب و بنانجلس توانستهاند در محدوده ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار خروجهای موفقی از برخی استارتآپها داشته باشند. از سوی دیگر بازیگران چینی مانند تنسنت (TenCent) یا رنرن (RenRen) در حال ورود به بازار سرمایهگذاری در کره هستند که باعث رونق بیشتر زیست بوم میشود.

فرصتهای منحصر به کره
فرصتهای منحصربهفردی در کره وجود دارد که پیش از سایر نقاط دنیا، ابتدا کارآفرینان کرهای میتوانند از آنها استفاده کنند. زیرساختهای صنعتی کره در مقایسه با سایر بازارهای توسعهیافته چندین سال جلوتر هستند و متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در سراسر کشور ۵۰ مگابیتبرثانیه است. جمعیت متراکم کره و توسعه سریع فناوریهای نوین  نیز  از دیگر ویژگیهای کرهجنوبی هستند.

نیروگاه موبایلهای هوشمند
در کرهجنوبی ۴ نفر از ۵ نفر دارای موبایلهای هوشمند هستند که ۵۰ درصد بالاتر از متوسط ایالات متحده است. تجارت بر بستر موبایل ۲۸% از تجارتآنلاین این کشور را تشکیل میدهد (آمریکا ۱۳%) و جالب است بدانید ۴۴ درصد از فروشگاههای کشور در موبایل ها هستند و در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار در آنها جابجا شده است. یعنی بطور سرانه ۲۸۰ دلار که در مقایسه با ایالات متحده با رقم ۱۰۵ دلار برای هر نفر حیرتانگیز است.۱۱

http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303874504579373922317838510 [۱]

http://www.sparklabs.co.kr/kr/html/home.html  [۲]

http://kstartup.com  [۳]

http://ftaccelerator.co.kr  [۴]

https://www.ycombinator.com  [۵]

http://kcubeventures.co.kr/en  [۶]

http://www.bonangels.net  [۷]

 http://www.altosventures.com  [۸]

http://brv.com  [۹]

[۱۰] به این شرکتها چایبول Chaebol گفته میشود.

[۱۱] https://500.co


 

این مطلب در شماره اول گزارش زیست‌بوم منتشر شده است. سایر مطالب این شماره را از اینجا مطالعه کنید.