نصراللّه جهانگرد: کارآفرین و چالش‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپا

نصراللّه جهانگرد: کارآفرین و چالش‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپا

چالشهای موجود در توسعه فضای کسبوکارهای نوپا براساس بازیگران آن قابل دستهبندی است که شاید کلیدیترین گروه دراین عرصه افراد کارآفرین هستند. چالش اول این گروه را میتوان طراحی غلط سیستم آموزشی تعریف کرد که افراد را مساله محور پرورش نمیدهد. درواقع تعداد اندکی از دانشجویان رویکرد مسالهمحور نسبت به حل مشکلات دارند و غالبا فاقد مهارتهای چالشطلبی هستند. به این معنی که فرد در مواجهه با مشکلات و حل آنها ورزیده نیست. درواقع مزیت دانشگاههای پیشرو نسبت به سایر دانشگاهها به جز سطح علمی دانشجویان ورودی و اساتید به شیوه تعلیم و تربیت در آنها مرتبط است. به اعتقاد من رویههای آموزشی در این دانشگاهها به صورت مسالهمحور طراحی شدهاند و اگر دانشگاههای مختلفی که دانشجویانی با سطح علمی مشابه پذیرش میکنند را مقایسه کنیم، فارغالتحصیلان دانشگاههای پیشرو کاملا مسالهمحور هستند.

به این ترتیب نسبت دانشجویانی که مسالهیاب هستند و برای آن راهحلهای خلاقانه ارائه میدهند و موجب ارزشآفرینی میشوند کاهش پیدا میکند. پس محیط تحصیلی باید نیروی محصل را جویشگر پرورش دهد. نیرویی که ذهن فعالی داشته و بهدنبال حل مساله باشد. با این رویکرد تعداد نیروهایی که وارد جامعه میشوند و قدرت حل مسائل جامعه را دارند افزایش مییابد و ظرفیت کارآفرینی ایجاد میشود.

دومین چالش افراد کارآفرین در عرصه کسبوکارهای نوپا محیط اقتصادی و اجتماعی است. چراکه ظرفیت شکوفایی خلاقیت و بستر ارائه آن باید فراهم باشد و برای حل مسائل، داد و ستد اتفاق بیافتد. خوشبختانه این موضوع در کشور ما رو به بهبود است، زیرا صنایع ما درگذشته غالبا صنایع مونتاژی بودند اما به تدریج صنایع متکی بر دستاوردهای داخلی در حال توسعه هستند و البته فعالان اقتصادی کشور نیز به تدریج  برای ارتقا کسبوکار بیشتر به دنبال راهحلهای داخلی هستند و این میتواند بر فضای کسبوکارهای نوپا تاثیر مثبتی داشته باشد. در این بین وجود شبکههای اطلاعاتی و اجتماعی، امکان دسترسی به دادهها را نیز فراهم کردهاند و در وضعیت کنونی، منابع اطلاعاتی و ظرفیتهای ضروری برای توسعه کسب‌‌وکارهای نوپا در حال گسترش هستند.

موضوع سوم، محیط حقوقی و نگاه حاکمیتی است که باید حامی و تسهیلگر باشد. نگاه به کسبوکارها در دولت طی چند سال گذشته تا حدی حمایتی شده اما هنوز تسهیلگری آن عینی نیست. به عنوان مثال هنوز نظام قضایی، بیمه، مالیات و تامین منابع بانکی آماده این کار نیستند. به صورت پراکنده اقداماتی انجام میشود، در زمینه حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان نیز فعالیتهای قابلتوجهی انجام شده اما لازم است این فعالیتها را گردآوری کنیم و سبدی از مشوقهای مورد نیاز برای فرد یا گروه نوآور ارائه دهیم تا فرد کارآفرین بداند که لازم نیست موضوعی را کتمان کند و میتواند در فرآیند کسبوکار شفاف باشد. مسیری که کسبوکارها را به سوی پنهانکاری پیش ببرد برای خود آنها هم آزاردهنده است و اعتقاد دارم که این سه قلمرو باید مورد توجه قرار گیرد.


این مطلب در شماره اول گزارش زیست‌بوم منتشر شده است. سایر مطالب این شماره را از اینجا مطالعه کنید.