بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی از صندوق کارآفرینی امید

بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی از صندوق کارآفرینی امید

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بازدید نمایندگان عضو این کمیسیون از محل صندوق کارآفرینی امید به همراه وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

محمدرضا بادامچی با بیان اینکه در این بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی و وزیر کار، مسائل و مشکلات و برنامه‌های آینده این صندوق را بررسی کردند، گفت: این صندوق‌ بعد از شناسایی مشاغل پراکنده در روستاهای کشور، با ارائه طرح‌هایی به  دنبال حمایت از این افراد در قالب آموزش، تسهیلات مالی، ‌بازاریابی،‌ فروش و تولیدات بوده است.

او با بیان اینکه سرانه اشتغال هر شغل روستایی ۲۴ میلیون تومان هزینه دارد، افزود: این صندوق در طول سه سال گذشته ۵۷۲ روستا را در ۱۵ استان شناسایی و با حمایت از  ۳۴۰ هزار طرح بالغ بر چهار هزار میلیارد هزینه کرده است.

رییس فراکسیون کار با موفق ارزیابی کردن برنامه‌های صندوق کارآفرینی امید گفت: ۹۵ درصد از تسهیلات این صندوق پرداخت شده است که طرح‌های حمایت‌شده در مسیر توسعه بوده و فعال هستند، این طرح‌ها تنها زیر پنج درصد انحراف داشته است.