fa-IR

نمونه‌ای از قرارداد همکاری و پیمان منع افشا اطلاعات


استارت‌آپ‌ها حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل‌شده‌اند و روابط و رفتارهای افراد در استارت‌آپ‌ها معمولاً بر اساس رفاقت‌ها و دوستی‌ها در ابتدا شکل می‌گیرد ولی پس از مدتی دوستان صمیمی همکار در یک استارت‌آپ به این واقعیت پی خواهند برد که لازم است روابط آن‌ها در چارچوب سند حقوقی مکتوب شود و سهم و امتیاز هر یک از طرفین مشخص شود. 
سند حقوقی مکتوب برای این افراد با عنوان «قرارداد همکاری با عوامل پروژه» و یا «قرارداد شراکت» بیان می‌شود همچنین حتما به تمامی افرادی که با شما همکاری می‌نمایند اعم از کارمندان و سرمایه‌گذاران و شرکا «پیمان منع افشاء اطلاعات» منعقد نمایید تا از اطلاعات و فناوری شما محافظت شود.
در قسمت پیوست فایل Word این دو نمونه آمده است.