تعارض (Conflict)

تعارض نوعی مقاومت یا خصومت است که حاصل تفاوت‌ها یا ناهماهنگی‌های واقعی یا درک شده است.
(منبع: www.businessdictionary.com)